Zgłaszanie tekstów

Do artykułu należy dołączyć oświadczenie Autora / Autorów, w którym prosimy o stwierdzenie, że tekst jest jego / ich autorskim dziełem, nie narusza praw osób trzecich i nie podlega żadnemu innemu postępowaniu wydawniczemu. Zgodnie z zaleceniami MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”, w oświadczeniu znajduje się też deklaracja dotycząca rzeczywistego wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz charakteru autorskiego wkładu, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.).

Podpisane oświadczenie należy w formie skanu na adres redakcji: arseducandi@ug.edu.pl

Artykuł należy przesyłać również na adres: arseducandi@ug.edu.pl

Autorzy nie otrzymują gratyfikacji za publikację tekstów w Ars Educandi. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, niemających wpływu na ich merytoryczną zawartość.