Standardy wydawnicze

Artykuł powinien być zapisany jako dokument tekstowy w formacie DOC i przesłany drogą elektroniczną na adres: arseducandi@ug.edu.pl Wydruk na papierze i zapis na płycie CD nie są konieczne.

 • Należy użyć pisma Times New Roman. Wielkość pisma:
  – imię i nazwisko autora (autorów), ich afiliacja – 12;
  – tytuł opracowania wyśrodkowany i pogrubiony – 14;
  – śródtytuły wyśrodkowane, bez numeracji – 12;
  – tekst podstawowy, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm – 12.
 • Cytaty w cudzysłowie; dłuższe cytaty  wydzielone z tekstu, odstęp między wierszami 1,0.
 • Tabele i rysunki ponumerowane kolejno w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem lub podpisem:
  – rysunki w postaci elektronicznej powinny być dostarczane w formatach importowalnych do programu MS Word, np. tif, jpg, bmp, eps, pcx, wmf;
  – rysunki sporządzone w wewnętrznym programie MS Word powinny stanowić całość;
  – elementy powinny być zgrupowane (nie powinny być rysowane bezpośrednio w pliku tekstowym).
 • Odsyłacze należy umieszczać w strukturze tekstu w nawiasach (np. Giddens 2010, s. 38).

 • Tekst należy konstruować w taki sposób, aby liczbę przypisów rozszerzających umieszczanych na dole strony ograniczyć do minimum.

 • Imiona autorów cytowanych w tekście powinny być skrócone do inicjałów i konsekwentnie podawane w całym tekście.

 • Bibliografia powinna być sporządzona analogicznie jak we wcześniejszych numerach rocznika.

 • Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim, tytuł tekstu w języku angielskim oraz słowa kluczowe (4-6) w językach polskim i angielskim.

 • Minimalny okres oczekiwania na opublikowanie tekstu wynosi ok. 12 miesięcy. W przypadku, gdy opinie na temat oferowanego tekstu są rozbieżne, okres oczekiwania może być dłuższy.

 • Materiały nadesłane do redakcji (wydruki, płyty CD) nie są zwracane.

 • Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy). Główną odpowiedzialność za podanie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł. „Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.