Monografie

monografie

Tom 1/ Learning in Academia. Socio-cultural and Political Perspectives

Małgorzata Cackowska (red.)
ISBN: 978-83-7326-607-0
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 202
Format: B5
Język: angielski

POBIERZ

Książka dokumentuje efekt wzajemnych inspiracji badawczych i  wzajemnego uczenia się nauczycieli  i studentów z Uniwersytetu w Linköping w Szwecji oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Celem tego zbioru artykułów badaczy z obu ośrodków jest nie tylko przybliżenie wspólnych doświadczeń oraz napięć towarzyszących uczeniu się jako procesowi społeczno- kulturowemu w kontekście realizowanych projektów badawczych oraz inicjatyw edukacyjnych i wymiany studentów, ale przede wszystkim problematyzacja ciągle otwartego zagadnienia perspektyw uczenia się różnych podmiotów we współczesnej szkole wyższej.

Z recenzji Zbyszko Melosika

…Jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy, wpisujące się znakomicie we współczesne debaty  na temat społecznych funkcji uniwersytetu i jego roli  w konstruowaniu różnorodnych ‘wersji tożsamości’. A debata ta nic nie traci na swojej ostrości. Wręcz przeciwnie, pytania dotyczące uniwersytetu, profesoriatu i losów absolwentów (w dobie komercjalizacji szkolnictwa wyższego) nabierają obecnie charakteru wręcz dramatycznego.

W poszczególnych rozdziałach książki na pytania te daje się różnorodne (niekiedy kontrowersyjne) odpowiedzi, unikając jednak ‘ideologii’, czy narzucania czytelnikowi ‘znaczeń’...

learning-in-academia

Tom 2/ Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego

Ewa Rodziewicz, Małgorzata Cackowska (red.)
ISBN: 978-83-7326-849-4
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 404
Format: B5
Język: polski

Publikacja Wychowanie przez s´wiat fikcyjny dla s´wiata rzeczywistego podje?ta? problematyka? nawia?zuje do mys´li Profesor Romany Miller, zaliczanej do grona wybitnych autoryteto´w i prekursoro´w pedagogiki gdan´skiej i wpisuje sie? w kontynuowany w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdan´skiego zamysł przywoływania i odnawiania znaczen´ „pedagogiki gdan´skiej”, konstruowania „pedagogiki miejsca”. (...) W całos´ci ksia?z˙ka prezentuje ro´z˙ne tropy relacji mie?dzy fikcja? i rzeczywistos´cia? w pedagogice Romany Miller i w aktualizowanym odczytaniu kontekstu wychowawczego przez naste?pne pokolenie badaczy. W swoich wypowiedziach prezentuja? oni zro´z˙nicowane uje?cia fikcji i rzeczywistos´ci, ukazuja? wielowymiarowe skutki ich obecnos´ci w społecznym i jednostkowym dos´wiadczeniu.

Z recenzji Astrid Męczkowskiej-Chrisiansen

Do walorów pracy należą: niejednoznaczność w ocenie „świata fikcji” wywołana głęboką refleksyjnością i różnicą stanowisk Autorów poszczególnych tekstów, przedstawienie niezwykle zróżnicowanych obliczy zjawiska fikcji, interdyscyplinarna perspektywa jego ujęcia oraz wskazanie jego potencjalności dla rozwoju i wychowania współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży. Z jednej strony Autorzy tekstów przedstawiają fikcję i fikcyjność jako zjawiska negatywne (np. fikcja generowana przez przekaz medialny czy też fikcje wytwarzane na użytek „polityki”), stanowiące ryzyko dla rozwoju i wychowania dziecka. Z drugiej – Autorki tomu eksponują prorozwojowe znaczenie pracy twórczej wyobraźni dziecka i jego edukatora w przestrzeni fikcji, odsłaniając przy tym nowe obszary pedagogicznego działania.

wychowanie-przez-swiat-fikcyjny

Tom 3/ Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury

Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopciewicz, Mirosław Patalon, Piotr Stańczyk, Karolina Starego, Tomasz Szkudlarek
ISBN: 978-83-7326-850-0
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 375
Format: B5
Język: polski

Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych na naukę w ramach projektu "Dyskursywna konstrukcja podmiotu w wybranych obszarach kultury współczesnej" realizowanego w latach 2007-2010 w Uniwersytecie Gdańskim (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N107 026 32/3637)

dyskursywna2

Tom 4/ Historia interpretacji. Interpretacja historii

Mariusz Brodnicki, Joanna Jakubowska, Krzysztof Jaroń (red.)
ISBN: 978-83-7326-898-2
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 220
Format: B5
Język: polski

"Książka znajdująca się w Państwa rękach zrodziła się z potrzeby wymiany myśli w obrębie różnych dyscyplin szeroko pojętej humanistyki.
Chiazm będący tytułem publikacji jest zabiegiem obliczonym na uruchomienie potencjału sensów tkwiących w zestawieniach pojęć historii i interpretacji, co z kolei miało stać się twórczym impulsem otwierającym pole do niebanalnych dyskusji i konfrontacji w zakresie tych, jakże istotnych dla współczesnej humanistyki, terminów. Jak świadczy zawartość niniejszej publikacji, cel udało się osiągnąć."

historia

Tom 5/ Różnice - edukacja - inkluzja

Tomasz Szkudlarek, Alicja Komorowska-Zielony (red.)
ISBN: 978-83-7865-354-7
Rok wydania: 2015
Język: polski

POBIERZ

Tom zawiera teksty, których pierwotne wersje zostały przedstawione w trakcie VIII Zjazdu Pedagogicznego zorganizowanego w Uniwersytecie Gdańskim we wrześniu 2013 roku.

Dane bibliograficzne publikacji:

"Różnice, edukacja, inkluzja" pod. red. A. Komorowskiej-Zielony i T. Szkudlarka, Monografie Ars Educandi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015 Publikacja sfinansowana ze środków konferencyjnych VIII Zjazdu Pedagogicznego w Gdańsku.

 

mae